08:00 - 19:00

Pazartesi – Cuma. Çalışma Saatlerimiz

0216 576

Müşteri Hizmetleri

Facebook

Twitter

Ara
0 Sepet
  • Sepette ürün yok
 

Yüksek Mahkeme KararlarıEtiket

Kanalizasyon sularının arıtım yapılmaksızın akarsuya dökülmesi / Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başvuru No:2014/4686 Karar Tarihi: 01.02.2018 Mahkeme: İdare MahkemesiKonu: Kanalizasyon sularının arıtım yapılmaksızın akarsuya dökülmesi nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlaliÖzet: Somut olayda akarsuyun köyün yakınından geçmesi sebebiyle bir müdahalenin bulunduğu, ancak zarar riskiyle ilgili bir somutlaşmanın olmadığı değerlendirilmektedir. İhlal sonucuna ulaşılabilmesi için maddî zarar şartı aranmamakla birlikte, zarar riskinin somutlaşması, bunun kanıtlarıyla ortaya konulması ve açıkça anlaşılması gerekmektedir.Karar: Başvurucular, oluşan su kirliliği nedeniyle uğradığı zararlarının tazmini ve idari yargı kararının uygulanması talebiyle Belediyeye başvurmuştur. Talebi zımnen reddedilen başvurucu, bunun üzerine Belediye aleyhine İdare Mahkemesinde tam yargı davası açmıştır. Başvurucu maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.Mahkeme davanın...

Devamını Oku

Avukatlık Stajı / Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2011/771 E. 2014/126 K. K. Tarihi: 30.01.2014 Mahkeme: Ankara 15. İdare MahkemesiKONU: Avukatlık Stajı Döneminde Staj Yapılan Avukatın Yanında Sigortalı Çalışmanın Avukatlık Stajına Engel Olacağı.Özet: Dava, davacının baro levhasına yazılması talebinin reddine ilişkin baro Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına ilişkin Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu`nun kararı ile bu kararın onaylanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı`nın kararının iptali istemiyle açılmıştır. İlgilinin Baro levhasına yazılması isteminin reddine ilişkin Baro Yönetim Kurulu kararının kaldırılması yönündeki Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararında ve bu kararın onaylanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı, aksi yöndeki değerlendirmeyle davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle...

Devamını Oku

Karşılıksız çek düzenleme / Yargıtay 9. Ceza Dairesi

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2016/92 E. 2016/799 K. K. Tarihi: 22.11.2016 Mahkeme: İcra Ceza MahkemesiKonu:Karşılıksız çek düzenleme nedeniyle gerçekleşen şikayette, şikayet tarihi itibari ile icra mahkemelerinin görevli olmadığından bahisle görev yönünden verilen ret kararı verilmesi.Özet: Karşılıksız olduğu tespit edilen çekle ilgili icra mahkemesine şikayette bulunulması üzerine, suç ve şikayet tarihlerinde yürürlükte bulunan 6728 sayılı kanunun 63. maddesi ile değişik 5941 sayılı 5. maddesi uyarınca yargılama yapılarak davanın sonuçlandırılması gerekirken, şikayet tarihi itibariyle icra mahkemelerinin görevli olmadığından bahisle, evrak üzerinden şikayet dilekçesinin reddine karar verilerek CMK'nın 223 ve 230. maddelerine aykırı davranılması bozman nedenidir.Karar: İcra Ceza Mahkemesince verilen hükme karşı müşteki vekili tarafından 01/11/2016...

Devamını Oku

İflas davalarında istinaf süresi / Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/1015 E. 2018/359 K. K. Tarihi: 15.3.2018 Mahkeme: Ticaret MahkemesiKonu : İflas davalarında istinaf süresi ana kuralın aksine özel kanun hükümleri saklı tutulduğundan İcra İflas Kanunu 164/2. maddesindeki kurala göre 10 gün olduğundan kararın davalıya 08.06.2017 tarihinde tebliğ edildiği istinaf dilekçesinin ise 22.06.2017'de kaydedilmiş olması sebebiyle hak düşürücü 10 günlük istinaf süresinin kaçırıldığından bahisle istinaf isteminin reddi gerekmiştir.Özet: İflas davalarında istinaf süresi, HMK'nın 344/1. maddesinde öngörülen ana kuralın aksine, aynı maddenin 1. bendinin üçüncü cümlesi ile özel kanun hükümlerinin saklı tutulduğundan, İİK'nın 164/2. maddesindeki kurala göre 10 gündür. Somut davada, ilk derece mahkemesince ticaret mahkemesi sıfatıyla görülen davada davalı...

Devamını Oku

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ve basın hürriyeti / Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Başvuru No:​2014/5761 Karar Tarihi: 10/5/2018 Mahkeme: Asliye Hukuk Mahkemesi Konu: Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ve basın hürriyeti Özet: Eldeki başvurunun çözümlenmesinde göz önünde tutulması gereken ilk husus davacıların toplumsal konumlarıdır. Kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle başvurucular aleyhine tazminat davası açanlar, yazı dizisinde hakkında oldukça fazla sayıda itham bulunan Belediye Başkan Yardımcısı ile Belediye Başkanı'nın özel korumasıdır.Belediye Başkan Yardımcısı kamusal yetki kullanan üst düzey kamu görevlisi iken Belediye Başkanı'nın özel koruması bir polis memurudur. Her iki davacı için de kabul edilebilir eleştiri sınırları, sıradan bir kimse ile karşılaştırıldığında daha geniş olmakla birlikte üst düzey bir kamu görevi icra etmeyen...

Devamını Oku

213 sayılı Vergi Usul Kanunu

yüksek-mahkeme-kararları

213 sayılı Vergi Usul Kanunu Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başvuru Numarası: 2017/112 Karar Tarihi: 14.06.2017Konu: 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 23.6.1982 tarihli ve 2686 sayılı Kanun’un 51. maddesiyle değiştirilen 378. maddesinin ikinci fıkrasının birinci cümlesinin, Anayasa’nın 2., 10., 13. ve 36. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebi, davacı tarafından ihtirazi kayıtla verilen kurumlar vergisi düzeltme beyannamesi üzerine tahakkuk eden kurumlar vergisi ile kurumlar vergisi üzerinden kesilen bir kat vergi ziyaı cezasının iptali talebiyle açılan davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu iddiası.ÖZET: Vergi mevzuatımızda ihtirazi kayıtla ilgili düzenleme olmamakla birlikte, ihtirazi kayıt; mükelleflerin, kendi beyanlarına göre yapılan işlemler aleyhine dava açamayacakları,...

Devamını Oku

Danıştay Onbeşinci Dairesi’nin kararının, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek

yüksek-mahkeme-kararları

Danıştay 15. Daire 2017/1697 E. 2017/5953 K. K. Tarihi: 20.03.2017 Mahkeme: İdare Mahkemesi KONU: Danıştay Onbeşinci Dairesi'nin kararının, hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmesiÖZET: İdare Mahkemesi'nce; Adli Tıp Kurumu raporunda; yapılması gereken tetkiklerin yapılmamış olması ve icapçı uzmana danışılmamış olmasının tıbbi yönden eksiklik olması nedeniyle doktorun tali kusurlu bulunmasının yanında, müteveffanın da zamanında kontrole gitmeyerek olayda kusurlu davrandığı ve ertesi gün vefat ettiği gözönünde bulundurulduğunda, olayın oluşumu ve meydana geliş şekline göre tedavi süreci bütün olarak değerlendirildiğinde, davacının davranışının meydana gelen zararla idarenin faaliyeti arasındaki illiyet bağını kesecek ağırlıkta görülmediğinden, davalı idarenin hizmet kusurunun...

Devamını Oku

Hakaret suçundan sanık hakkında son soruşturmanın açılmasına

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2017/984 E. 2017/3007 K. K. Tarihi: 20.03.2017 Mahkeme: Ağır Ceza Mahkemesi Konu: Hakaret suçundan sanık hakkında son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına dair Ağır Ceza Mahkemesinin kararının, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulmasının istenilmesi.ÖZET: Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret ettiği gerekçesiyle düzenlenen iddianame sonrasında Ağır Ceza Mahkemesi'nce, sözlerin eleştiri niteliğinde hatta bir adım daha ötesi rahatsız edici olduğu, ancak TCK'nın 125.maddesi kapsamında hakaret içermediği, beyanların savunma hakkı ve avukatlık görevi kapsamında değerlendirilmesi gerektiği gerekçesiyle son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına karar verilmiştir.Sanık tarafından söylenen sözler ve tüm dosya kapsamı değerlendirildiğinde, dosya dahilinde sanık hakkında son soruşturmanın açılması kararı verilebilecek nitelikte, yeterli delillerin...

Devamını Oku

Hava yolu ile yolcu taşıma ilişkisinden kaynaklanan bagaj kaybolması

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/2518 E. 2017/4773 K. K. Tarihi: 27.09.2017 Mahkeme : Asliye Ticaret Mahkemesi Konu : Hava yolu ile yolcu taşıma ilişkisinden kaynaklanan bagaj kaybolması nedeni ile tazminat davasında görevli mahkemenin Tüketici Mahkemesi olması - Davacının ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket etmesi nedeniyle tüketici, dava konusu taşıma işleminin de tüketici işlemi sayılması - davaya bakma hususunda Tüketici Mahkemelerinin görevli olmasıÖZET: Davacının eşi ve 2 küçük çocuğuyla birlikte Frankfurt seferini yapan uçakla saat 22.30 civarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı, valizlerini aldığı ancak çocuk pusetini ilgili bölümde uzunca süre beklemesine rağmen teslim alamadığı, personelin kaba ve ilgisiz tavırlarıyla karşılaştığı, uzun bir süre havalimanında...

Devamını Oku

TCK’nın 75. maddesinin değiştirilen (1) numaralı fıkrasında yer alan

yüksek-mahkeme-kararları

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başvuru Numarası: 2017/177 Karar Tarihi: 28.12.2017 Konu: TCK'nın 75. maddesinin değiştirilen (1) numaralı fıkrasında yer alan “Uzlaşma kapsamındaki suçlar hariç olmak üzere…” ibaresinin Anayasa’nın 2. ve 10. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebidir.ÖZET: Dava dosyasında C. Başsavcılığınca sanıklar… ve …, …’a karşı tehdit eylemleri nedeniyle T.C.Y’nin 106/1-1, 38/1., 43., 53. maddeleri uyarınca cezalandırılmaları istemiyle Sulh Ceza Mahkemesine kamu davası açılmış, sanıkların eyleminin TCY’nin 106/2.C maddesinin uygulanması ihtimaline binaen görevsizlik karan verilerek dosya mahkememize gönderilmiştir. Yargılama devam ederken 02/12/2016 tarihinde yürürlüğe giren 6763 sayılı Yasa ile değişik TCY’nin 75. maddesinde düzenlenen ön ödeme kapsamı genişletilmiş, üst sınırın 6...

Devamını Oku