08:00 - 19:00

Pazartesi – Cuma. Çalışma Saatlerimiz

0216 576

Müşteri Hizmetleri

Facebook

Twitter

Ara
0 Sepet
  • Sepette ürün yok
 

BLOG

Bu Bölümde Duyuru & Bilgilendirme Yazılarımızı Bulabilirsiniz

Davacının, adli yargı yerince verilen boşanma kararından sonra

yüksek-mahkeme-kararları

Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu 2013/4297 E. 2015/1187 K. K. Tarihi: 06.04.2015 Mahkeme: Danıştay 10. Dairesi KONU: Davacının, adli yargı yerince verilen boşanma kararından sonra, mâliki olduğu taşınmazın tapu kaydına eşinin istemi üzerine konulan aile konutu şerhinin terkin edilmesi istemli başvurusunun reddi.ÖZET: Davacının mahkemece verilen boşanma kararını ibraz etmek suretiyle söz konusu aile konutu şerhinin kaldırılması için yaptığı başvurusunun reddine dair işlemin; davacının menfaatini etkileyen, kamu gücü kullanılarak, tek taraflı tesis edilmiş bir idari işlem olduğu sonucuna varıldığından söz konusu işlemin iptali istemiyle açılan davanın idari yargıda görülmesi gerekmektedir. Bu durumda, boşanmaya dair mahkeme kararını ibraz etmek suretiyle aile konutu şerhinin terkini istemiyle...

Devamını Oku

Nitelikli yağma, zincirleme şeklinde alenen hakaret, basit tehdit

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2017/3344 E. 2017/4691 K. K. Tarihi: 07.11.2017 Mahkeme: Ağır Ceza Mahkemesi Konu: Nitelikli yağma, zincirleme şeklinde alenen hakaret, basit tehdit suçlarından Ağır Ceza Mahkemesinin kararına karşı Adalet Bakanlığının kanun yararına bozma istemi.ÖZET: Şüphelinin müştekiye yönelik hakaret eylemini aynı suç işleme kararı kapsamında işlediği ve zincirleme suç hükümlerinin uygulanmasının gerektiği, şüphelinin 21:10'daki yağma eylemi sırasında sarf ettiği “seni burada öldürürüm” şeklindeki tehdit içerikli sözlerinin ise yağma suçunun tehdit unsurunu oluşturduğu, şüphelinin 21:10 sıralarında müştekiye yönelik hakaret ve yağma suçlarını işledikten sonra hukuki kesinti meydana gelmeden aynı suç işleme kararı kapsamında 23:00 sıralarında hakaret ve tehdit suçlarını işlediğinin anlaşılması karşısında, 5271 sayılı...

Devamını Oku

İş sözleşmesinin işyerine ait araç ile kaza yapması sonrasında

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/6934 E. 2017/10098 K. K. Tarihi: 28.04.2017 Mahkeme : İş Mahkemesi Konu : İş sözleşmesinin işyerine ait araç ile kaza yapması sonrasında tazminat ödenmeksizin işverence sona erdirilmesi, kıdem ve ihbar tazminatı ile fazla çalışma ücreti, genel tatil ücreti, hafta tatil ücreti ve yıllık izin ücret alacağının faiziyle işverenden tahsili.ÖZET: Davacının 29.10.2012 günü gece saat 02:40 sıralarında, çalışması esnasında şirketin aracı ile tek taraflı trafik kazasına karıştığı, kaza sebebi ile davalının 5.064,91 TL tamir masrafı, 500,00 TL araç değer kaybı, 450,00 TL aracın işten geri kalması masrafı olarak toplam 6.014,91 TL zararın bulunduğu 22.01.2014 havale tarihli trafik ve makine mühendisi bilirkişi...

Devamını Oku

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi

yüksek-mahkeme-kararları

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başvuru Numarası: 2017/153 Karar Tarihi: 15.11.2017 Konu: İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. maddesinin, 6.2.2014 tarihli ve 6518 sayılı Kanun’un 92. maddesiyle değiştirilen (4) numaralı fıkrasının Anayasa’nın 22. maddesine aykırılığı ileri sürülerek iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi talebi.ÖZET: Anayasa’nın 22. maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen durumlarda, kanunla yetkili kılınmış merciin yazılı emriyle haberleşmenin engellenebileceği belirtilmekle birlikte; yetkili merciin kararının yirmidört saat içinde görevli hâkimin onayına sunulacağı kurala bağlanmıştır. Dava konusu kuralda ise, katalogda sayılan suçlardan dolayı içerik ve/veya yer sağlayıcının yurt dışında olması hâlinde; ayrıca, çocukların cinsel istismarı, müstehcenlik...

Devamını Oku

5233 sayılı Kanun kapsamında yanlızca “maddi” zararların tazmininin

yüksek-mahkeme-kararları

Danıştay 15. Daire Başkanlığı 2017/1300 E. 2017/4938 K. K. Tarihi: 28.09.2017 Mahkeme: İdare Mahkemesi KONU: 5233 sayılı Kanun kapsamında yanlızca "maddi" zararların tazmininin mümkün olduğu, dava konusu olayda idarenin hizmet kusurunu gündeme getirecek bir sorumluluğu bulunmadığı, kusursuz sorumluluk ilkesi uyarınca da tazmin sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmesi.ÖZET: 27/07/2008 tarihinde İstanbul İli, ...

Devamını Oku

İnfaza konu ilamdaki suçun uzlaştırma kapsamına alındığından

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/35486 E. 2017/22946 K. K. Tarihi: 13.11.2017 Mahkeme: Ağır Ceza Mahkemesi Konu: İnfaza konu ilamdaki suçun uzlaştırma kapsamına alındığından bahisle hükümlünün hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesi talebinin reddine ilişkin yapılan itirazın reddine ilişkin Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen kanun yararına bozma talebi.ÖZET: Dolandırıcılık suçundan sanık ...

Devamını Oku

Yakın akrabalar arasındaki hukuki işlemlerin tanıkla ispat edilebileceği

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/41137 E. 2017/4373 K. K. Tarihi: 12.04.2017 Mahkeme : Asliye Hukuk Mahkemesi Konu : Yakın akrabalar arasındaki hukuki işlemlerin tanıkla ispat edilebileceği, yakın akrabalar arasında senet (yazılı belge) alınmasında manevi imkansızlık olduğu, manevi imkansızlığın ayrıca iddia ve ispat edilmesine gerek olmadığı.ÖZET: Davacı, davalılardan ...

Devamını Oku

5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu

yüksek-mahkeme-kararları

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başvuru Numarası:2017/129 Karar Tarihi: 18.01.2018 Konu: 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 23.1.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanun’un 569. maddesiyle değiştirilen 16. maddesinin Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülerek iptallerine ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi talebidir.ÖZET: LPG otogaz bayilik lisansı olan davacı şirkete, otogaz istasyonunda sorumlu müdür bulundurulmadığı, asli faaliyetlerinde LPG yetkili personel belgesi olmayan personel çalıştırıldığı ve LPG otogaz istasyonunda üçüncü kişilere verilecek bedeni ve maddi zararları tazmin etmek için gerekli mali sorumluluklara ilişkin zorunlu sigortanın yaptırılmadığından bahisle 739.664,00-TL İdari para cezası verilmesine ilişkin 11/08/2011 günlü ve ...

Devamını Oku

Davacının yasal sınırın üzerinde alkollü olarak araç kullandığından bahisle

yüksek-mahkeme-kararları

Danıştay 15. Daire Başkanlığı 2016/3092 E. 2017/181 K. K. Tarihi: 12.01.2017 Mahkeme: İdare Mahkemesi KONU: Davacının yasal sınırın üzerinde alkollü olarak araç kullandığından bahisle 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 48/5. maddesi uyarınca sürücü belgesinin 6 ay süreyle geri alınmasına ve davacıya idari para cezası verilmesine ilişkin işlemlerin iptali istemi.ÖZET: 2918 sayılı Kanunun 48. maddesinde, hususi otomobil kullanan araç sürücülerinin 0,50 promilin, hususi otomobil dışındaki araçların sürücülerinin ise 0,21 promil ve üzerinde alkollü olarak araç kullanamayacakları kurala bağlanmıştır. Davacının hususi otomobil olmayan ve 0,21 promil ve üzerinde alkol oranıyla kullanılamayacak araçlardan olan aracı 0,29 promil alkollü olarak kullandığı tespit edildiğinden, davacı hakkında tesis edilen işlemlerde...

Devamını Oku

Karşılıksız yararlanma (Kaçak Elektrik Kullanma)

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 18. Ceza Dairesi 2017/3454 E. 2017/9346 K. K. Tarihi: 21.09.2017 Mahkeme: Asliye Ceza Mahkemesi Konu: Karşılıksız yararlanma (Kaçak Elektrik Kullanma) Cumhuriyet Savcısınca TCK md. 168/5 gereğince vergili zarar miktarı tespit ettirilerek şüpheliye bildirimde bulunmadan iddianame düzenlemeden dava açılamayacağı hususu.ÖZET: Karşılıksız yararlanma suçu bakımından özel bir etkin pişmanlık düzenlemesi olan TCK'nın 168/5. maddesi gereğince ve kanun koyucunun amacı doğrultusunda şikayetçi kurumun uğradığı zararı, vergisi dahil suç tutanağı ile belirlenmiş veya belirlenecek olan cezasız tutarının ödenmesi halinde şüpheli hakkında kamu davası açılamayacağından, ödeme süresi ve yerinin soruşturma merciince sanığa bildirilmesi, bildirime dair belgenin denetime esas şekilde dosyaya konması gerektiğinden bahisle iddianamenin iadesine karar verilmesi.KARAR: Karşılıksız...

Devamını Oku