08:00 - 19:00

Pazartesi – Cuma. Çalışma Saatlerimiz

0216 576

Müşteri Hizmetleri

Facebook

Twitter

Ara
0 Sepet
  • Sepette ürün yok
 

BLOG

Bu Bölümde Duyuru & Bilgilendirme Yazılarımızı Bulabilirsiniz

Davacının çalışma ilişkisinin sona ermesinden sonra aynı işkolunda işverenle rekabet halinde olan bir başka işyerinde çalışmaya başlaması nedeni ile istenen tazminat alacağı konusunda davaya bakmakla görevli mahkeme / Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/41731 E. 2017/28540 K. K. Tarihi: 13.12.2017 Mahkeme: İş Mahkemesi Konu : Davacının çalışma ilişkisinin sona ermesinden sonra aynı işkolunda işverenle rekabet halinde olan bir başka işyerinde çalışmaya başlaması nedeni ile istenen tazminat alacağı konusunda davaya bakmakla görevli mahkeme.ÖZET: İş akdinin devamı sırasında işçinin sadakat borcundan kaynaklanan rekabet etmeme yasağına aykırılık halinde, görevli mahkeme iş mahkemesi iken, iş akdinin sona ermesinden sonra rekabet yasağına aykırı hareket edilmesi halinde, buna dayalı olarak açılacak dava niteliği itibariyle ticari dava olduğundan ve bu tür davaların ticaret mahkemesinde incelenip karara bağlanması gerektiğinden, dava tefrik edilerek görevsizlik kararı verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması.KARAR: Taraflar...

Devamını Oku

Kanalizasyon sularının arıtım yapılmaksızın akarsuya dökülmesi / Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başvuru No:2014/4686 Karar Tarihi: 01.02.2018 Mahkeme: İdare MahkemesiKonu: Kanalizasyon sularının arıtım yapılmaksızın akarsuya dökülmesi nedeniyle özel hayata ve aile hayatına saygı hakkının ihlaliÖzet: Somut olayda akarsuyun köyün yakınından geçmesi sebebiyle bir müdahalenin bulunduğu, ancak zarar riskiyle ilgili bir somutlaşmanın olmadığı değerlendirilmektedir. İhlal sonucuna ulaşılabilmesi için maddî zarar şartı aranmamakla birlikte, zarar riskinin somutlaşması, bunun kanıtlarıyla ortaya konulması ve açıkça anlaşılması gerekmektedir.Karar: Başvurucular, oluşan su kirliliği nedeniyle uğradığı zararlarının tazmini ve idari yargı kararının uygulanması talebiyle Belediyeye başvurmuştur. Talebi zımnen reddedilen başvurucu, bunun üzerine Belediye aleyhine İdare Mahkemesinde tam yargı davası açmıştır. Başvurucu maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmuştur.Mahkeme davanın...

Devamını Oku

Avukatlık Stajı / Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2011/771 E. 2014/126 K. K. Tarihi: 30.01.2014 Mahkeme: Ankara 15. İdare MahkemesiKONU: Avukatlık Stajı Döneminde Staj Yapılan Avukatın Yanında Sigortalı Çalışmanın Avukatlık Stajına Engel Olacağı.Özet: Dava, davacının baro levhasına yazılması talebinin reddine ilişkin baro Yönetim Kurulu kararının kaldırılmasına ilişkin Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu`nun kararı ile bu kararın onaylanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı`nın kararının iptali istemiyle açılmıştır. İlgilinin Baro levhasına yazılması isteminin reddine ilişkin Baro Yönetim Kurulu kararının kaldırılması yönündeki Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu kararında ve bu kararın onaylanmasına ilişkin Adalet Bakanlığı işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı, aksi yöndeki değerlendirmeyle davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmadığı gerekçesiyle...

Devamını Oku

Karşılıksız çek düzenleme / Yargıtay 9. Ceza Dairesi

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Yargıtay 9. Ceza Dairesi 2016/92 E. 2016/799 K. K. Tarihi: 22.11.2016 Mahkeme: İcra Ceza MahkemesiKonu:Karşılıksız çek düzenleme nedeniyle gerçekleşen şikayette, şikayet tarihi itibari ile icra mahkemelerinin görevli olmadığından bahisle görev yönünden verilen ret kararı verilmesi.Özet: Karşılıksız olduğu tespit edilen çekle ilgili icra mahkemesine şikayette bulunulması üzerine, suç ve şikayet tarihlerinde yürürlükte bulunan 6728 sayılı kanunun 63. maddesi ile değişik 5941 sayılı 5. maddesi uyarınca yargılama yapılarak davanın sonuçlandırılması gerekirken, şikayet tarihi itibariyle icra mahkemelerinin görevli olmadığından bahisle, evrak üzerinden şikayet dilekçesinin reddine karar verilerek CMK'nın 223 ve 230. maddelerine aykırı davranılması bozman nedenidir.Karar: İcra Ceza Mahkemesince verilen hükme karşı müşteki vekili tarafından 01/11/2016...

Devamını Oku

İflas davalarında istinaf süresi / Yargıtay 17. Hukuk Dairesi

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi 2017/1015 E. 2018/359 K. K. Tarihi: 15.3.2018 Mahkeme: Ticaret MahkemesiKonu : İflas davalarında istinaf süresi ana kuralın aksine özel kanun hükümleri saklı tutulduğundan İcra İflas Kanunu 164/2. maddesindeki kurala göre 10 gün olduğundan kararın davalıya 08.06.2017 tarihinde tebliğ edildiği istinaf dilekçesinin ise 22.06.2017'de kaydedilmiş olması sebebiyle hak düşürücü 10 günlük istinaf süresinin kaçırıldığından bahisle istinaf isteminin reddi gerekmiştir.Özet: İflas davalarında istinaf süresi, HMK'nın 344/1. maddesinde öngörülen ana kuralın aksine, aynı maddenin 1. bendinin üçüncü cümlesi ile özel kanun hükümlerinin saklı tutulduğundan, İİK'nın 164/2. maddesindeki kurala göre 10 gündür. Somut davada, ilk derece mahkemesince ticaret mahkemesi sıfatıyla görülen davada davalı...

Devamını Oku

İcra Takip Elemanı Yetki Belgesi

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Beraber çalıştığınız  İcra takip elemanı nın tevzi, ön bürolar ve mahkeme kalemlerinde sorun yaşamadan işlemlerinizi gerçekleştirebilmesi için aşağıdaki icra takip elemanı yetki belgesi örneğini kullanabilirsiniz. İLGİLİ MAKAMA 000000000000000 T.C. numaralı AD SOYAD yanımda sigortalı olarak çalışan olup, tarafımca düzenlenmiş olan dilekçelerle ilgili yapılacak işlemlerde yetkilendirilmiştir.  İşbu yetki kapsamında; ilgili tevzi bürosunda dava açmak, harç yatırmak, mahkeme kalemlerinde, icra dairelerinde ve/veya ön bürolarda tarafımızca düzenlenen talep veya dilekçeleri ilgili mahkemelerine sunmak, fotokopi almak vb. işlemlerde yetkilendirilmiştir.İşbu yazı talep halinde sunulmak üzere kendisine verilmiştir. Of ...

Devamını Oku

Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ve basın hürriyeti / Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu Başvuru No:​2014/5761 Karar Tarihi: 10/5/2018 Mahkeme: Asliye Hukuk Mahkemesi Konu: Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti ve basın hürriyeti Özet: Eldeki başvurunun çözümlenmesinde göz önünde tutulması gereken ilk husus davacıların toplumsal konumlarıdır. Kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu gerekçesiyle başvurucular aleyhine tazminat davası açanlar, yazı dizisinde hakkında oldukça fazla sayıda itham bulunan Belediye Başkan Yardımcısı ile Belediye Başkanı'nın özel korumasıdır.Belediye Başkan Yardımcısı kamusal yetki kullanan üst düzey kamu görevlisi iken Belediye Başkanı'nın özel koruması bir polis memurudur. Her iki davacı için de kabul edilebilir eleştiri sınırları, sıradan bir kimse ile karşılaştırıldığında daha geniş olmakla birlikte üst düzey bir kamu görevi icra etmeyen...

Devamını Oku

Davalı idarenin hizmet kusurunun bulunduğundan bahisle uğranıldığı öne sürülen maddi zararın tazmini talebidir / Danıştay 15. Daire

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Danıştay 15. Daire 2017/634 E. 2018/2043 K​ K. Tarihi: 22.02.2018 Mahkeme: İdare Mahkemesi KONU: Davalı idarenin hizmet kusurunun bulunduğundan bahisle uğranıldığı öne sürülen maddi zararın tazmini talebidir. Özet: ​Maddi ve manevi tazminat istemli olarak açılan ve davanın kısmen kabulü ve kısmen reddine karar verilen uyuşmazlıkta, İdare Mahkemesince reddedilen maddi ve manevi tazminat istemleri bakımından davalı idare lehine ayrı ayrı ve nispi vekalet ücretine hükmedilmesi, bununla birlikte reddedilen manevi tazminat bakımından hükmedilecek vekalet ücretinin Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 10.maddesinin 2.fıkrası gereği davacı vekili lehine belirlenen ücreti geçmeyecek biçimde belirlenmesi, reddedilen maddi tazminat bakımından hükmedilecek vekalet ücretinin ise hak arama hürriyeti ve mahkemeye erişim hakkının orantısız...

Devamını Oku

Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan / Yargıtay 11. Ceza Dairesi

Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2018/808 E. 2018/794 K K. Tarihi: 05.02.2018 Mahkeme: Asliye Ceza Mahkemesi Konu: Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan Özet: Emniyet görevlileri tarafından hareketlerinden şüphelenilen sanığın durdurularak kimlik kontrolü yapıldığı esnada, hakkında mevcut bulunan yakalama kararlarının infazını engellemek amacıyla, görevlilere ağabeyinin kimlik bilgilerini beyan ettiği, ancak görevlilerce herhangi bir resmi belge düzenlenmeksizin gerçek kimlik bilgilerinin tespit edildiği, sanığın eyleminin bu haliyle Kabahatler Kanunu'nun 40. maddesi kapsamında kaldığı, 5237 sayılı TCK’nın 206. maddesinde düzenlenen suçun unsurları itibarıyla oluşmadığı anlaşılmıştır.Karar: Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü’nün kanun yararına bozma istemine atfen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen ihbarnamesi ile Resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan suçundan sanığın,...

Devamını Oku