08:00 - 19:00

Pazartesi – Cuma. Çalışma Saatlerimiz

0216 576

Müşteri Hizmetleri

Facebook

Twitter

Ara
0 Sepet
  • Sepette ürün yok
 

BLOG

Bu Bölümde Duyuru & Bilgilendirme Yazılarımızı Bulabilirsiniz

Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan davacının eş durumu nedeniyle

yüksek-mahkeme-kararları

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu 2014/2703 E. 2016/1982 K. K. Tarihi: 11.05.2016 Mahkeme: İdare Mahkemesi KONU: Sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan davacının eş durumu nedeniyle yaptığı tayin talebinin, puan yetersizliği nedeniyle reddine ilişkin işlemin iptali istemi.ÖZET: İdare Mahkemesinin kararıyla; olayda dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir. Danıştay 2. Dairesinin kararıyla; olayda, davacı tarafından, her ne kadar Anayasa'nın ailenin korunması ile ilgili kurallarının ihlal edildiği, kadrolu öğretmenler için getirilen istisnai kuralların sözleşmeli öğretmenler için de uygulanması gerektiği iddia edilmekte ise de, davacının sözleşmeli öğretmen olarak atanmasının, norm kadro uygulamaları sonrasında öğretmen ihtiyacının karşılanamamış olması neticesinde gerçekleştiği, bu nedenle norm kadroya getirilen çeşitli istisnai hükümlerden yararlanma...

Devamını Oku

SSÇ hakkında verilen mahkumiyet hükmünün dairece bozulmasına karşı

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2018/10 E. 2018/34 K. K. Tarihi: 16.01.2018 Mahkeme: Ağır Ceza Mahkemesi Konu: SSÇ hakkında verilen mahkumiyet hükmünün dairece bozulmasına karşı, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca haksız tahrik yönünden itirazda bulunulması.ÖZET: Suça sürüklenen çocuk ...

Devamını Oku

Şube güvenlik görevlisinin kendisine yapılan ödemeyi zimmetine geçirmesi

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/44625 E.2017/31026 K. K. Tarihi: 28.12.2017 Mahkeme : İş Mahkemesi Konu : Şube güvenlik görevlisinin kendisine yapılan ödemeyi zimmetine geçirmesi neticesinde oluşan zararın bankaca ödenmesi sonrasında, bankanın uğradığı zarar miktarının davalılardan tahsili istemi.ÖZET: Bankanın gişe yetkilileri olan davalılar ...

Devamını Oku

Mahkemeye Erişim Hakkının İhlali

yüksek-mahkeme-kararları

Mahkemeye Erişim Hakkının İhlali Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başvuru Numarası:2012/1223 Karar Tarihi: 05.11.2014 Konu: Başvurucunun, Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiği yönündeki iddiası.ÖZET: Başvurucunun süresi içerisinde havale yoluyla gönderdiği temyiz posta masrafının mahkeme görevlilerince PTT Şubesinden teslim alınmadığı, posta masraflarının muhtırada belirtilen yedi günlük kesin süre içerisinde yatırılmadığı gerekçeleriyle temyiz dilekçesinin reddine karar (ek karar) verilmesi sebebiyle adil yargılanma hakkının ihlal edilmesi.KARAR: Başvurucu, süresi içerisinde, havale yoluyla gönderdiği temyiz posta masrafının kalemde teslim edilmediği gerekçesiyle temyiz dilekçesinin reddedildiğini, bu nedenle adil yargılanma hakkının ihlal edildiğini ileri sürmüştür. Başvuru, 14/12/2012 tarihinde Asliye Hukuk Mahkemesi vasıtasıyla yapılmıştır. Dilekçe ve eklerinin idari...

Devamını Oku

Yargılama Usulü Kanunu’ nun 49. Maddesi

yüksek-mahkeme-kararları

Yargılama Usulü Kanunu’ nun 49. Maddesi Danıştay 17. Daire Başkanlığı 2015/881 E. 2015/83 K. K. Tarihi: 19.02.2015 Mahkeme: İdare Mahkemesi KONU: İdare Mahkemesinin kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca temyizen incelenerek bozulması.ÖZET: Eskişehir İli, Odunpazarı İlçesi, Kırmızıtoprak Mahallesi, ...

Devamını Oku

Sanığın eylemlerinin tehdit suçlarını oluşturduğu

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2018/319 E. 2018/588 K. K. Tarihi: 01.02.2018 Mahkeme: Ağır Ceza Mahkemesi Konu: Sanığın eylemlerinin tehdit suçlarını oluşturduğu gözetilmeden, mahkumiyeti yerine delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde beraatına karar verilmesi.ÖZET: Suçun sanık tarafından işlendiğini kabulde ve nitelendirmede usul ve yasaya aykırılık bulunmadığından, diğer temyiz itirazları yerinde görülmemesi ancak; madde bağımlısı sanığın eylemlerinin tehdit suçlarını oluşturduğu gözetilmeden, anılan suçlardan mahkumiyeti yerine, delillerin takdirinde yanılgıya düşülerek yazılı şekilde beraatına karar verilmesi.KARAR: Sanık ...

Devamını Oku

Nefes Kredisine Başvurular Pazartesi Başlıyor

Nefes-Kredisine-Başvurular-Pazartesi-Başlıyor

Nefes kredisi olarak adlandırılan ve kobi'lerin kurtarıcısı olan Nefes kredisine başvurular pazartesi başlıyor.  Üstelik nefes kredisi tutarı 7.5 milyar liraya çıkartılıyor. 2017 yılının en fazla büyüyen ülkesi Türkiye oldu. Başbakan Binali Yıldırım kendi rekorumuzu kırıyoruz diyerek 2. nefes kredisi müjdesini de verdi. Nefes kredisi hacmini 7.5 milyar liraya çıkartıldığını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, 6 ay ödemesiz vadesi 12 ay olacak nefes kredisi için pazartesiden itibaren başvuruların yapılabileceğini ve kredilerin kullanılana bileceğini de açıkladı.  Nefes Kredisi Ödemesi Nasıl Olacak İstihdam ve üretim yükünün Kobi' lerin üzerinde olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, yatırım ların da yarısından fazlasını kobi'lerin yaptığını açıkladı. Bunun için küçük ve orta...

Devamını Oku

Davalı’ın Ölümü Nedeniyle Konusuz Kalan Dava

yüksek-mahkeme-kararları

Davalı’ın Ölümü Nedeniyle Konusuz Kalan Dava Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2017/1609 E. 2017/965 K. K. Tarihi: 24.05.2017 Mahkeme : Aile Mahkemesi Konu : Davalı ’ın ölümü nedeniyle konusuz kalan dava hakkında karar verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm tesisi gerekirken önceki kararda direnilmesi.ÖZET: Davacı ile aile konutu üzerinde ipotek tesis ettiren eşi davalı ...

Devamını Oku

Karayolları Trafik Kanunu

yüksek-mahkeme-kararları

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi 2017/95 E.2017/119 K. Karar Tarihi: 12.07.2017 Konu: Karayolları Trafik Kanunu ve 6001 sayılı Kanun’un 36. maddesiyle değiştirilen 65. maddesinin yedinci ve sekizinci fıkralarının Anayasa’nın 2. ve 38. maddelerine aykırılığı ileri sürülerek iptallerine karar verilmesi talebi.ÖZET: Davacının, adına kayıtlı ticari aracının azami yüklü ağırlığının aşıldığı gerekçesiyle hakkında uygulanan idari para cezasının iptali talebiyle açtığı davada, itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Sulh Ceza Hakimliği'nin iptalleri istemi.KARAR: Davacının, adına kayıtlı ticari aracının azami yüklü ağırlığının aşıldığı gerekçesiyle hakkında uygulanan idari para cezasının iptali talebiyle açtığı davada, itiraz konusu kuralların Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme, iptalleri için başvurmuştur. Kanun’un,...

Devamını Oku

Katma Değer Vergisi Beyannameleri

yüksek-mahkeme-kararları

Katma Değer Vergisi Beyannameleri Danıştay 4. Daire Başkanlığı 2014/4453 E. 2016/2208 K. K. Tarihi: 16.05.2016 Mahkeme: Bölge İdare Mahkemesi KONU: Katma değer vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda kanuni süresi içinde verilmemesinden kaynakla usuli ceza kesilmesi.ÖZET: Beyannamelerin süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilebilmesi için mükellefe, ilgili beyannameleri vermesi için belirli bir sürenin verilmesi, bu sürede formun verilmemesi, yanıltıcı veya eksik verilmesi durumunda; ödevlerin yerine getirilmesine ilişkin usul ve esasların Maliye Bakanlığı’nca yapılan düzenleyici idari işlemlerle duyurulmasında yazılı bildirim yapılmasının gerekmediği hususunun gözetilmemesi.KARAR: Davacı adına, 2008/1,2,8 ila 12 nci dönemlerine ilişkin katma değer vergisi beyannamelerinin elektronik ortamda kanuni süresi içinde verilmemesi nedeniyle 213 sayılı Vergi Usul Kanunu‘nun...

Devamını Oku