08:00 - 19:00

Pazartesi – Cuma. Çalışma Saatlerimiz

0216 576

Müşteri Hizmetleri

Facebook

Twitter

Ara
0 Sepet
  • Sepette ürün yok
 

BLOG

Bu Bölümde Duyuru & Bilgilendirme Yazılarımızı Bulabilirsiniz

Bankanın özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi 2016/5097 E. 2017/7453 K. K. Tarihi: 20.12.2017 Mahkeme : Asliye Ticaret Mahkemesi Konu : Bankanın özen yükümlülüğünü yerine getirmemesi nedeniyle uğranılan zararın tazmini istemi, bankadan kaynaklı kusur sebebiyle kaybedilen bononun kaybedilmesi nedeniyle tahsil edilememesi sonucu uğranılan zararın tazmini hususu.ÖZET: Davacı vekili, keşidecisi ...

Devamını Oku

Cezaevinde daha önce izin verilen ve kullanılan uzun dalgalı radyoya el konulması

yüksek-mahkeme-kararları

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başvuru Numarası:2013/2909 Karar Tarihi: 09.03.2016 Konu: Cezaevinde daha önce izin verilen ve kullanılan uzun dalgalı radyoya el konulması nedeniyle başvurucunun ifade özgürlüğünün ihlal edildiği iddiasına ilişkindir.ÖZET: Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünün 24/5/2012 tarihli "GİZLİ' ibareli yazısı ile Cumhuriyet başsavcılıklarına gönderdiği yazıda, kurum kantininde FM ve orta dalga radyo cihazlarının satılması konusunda gerekli özenin gösterilmesi, başvurucunun 5 yıl önce kurum kantininden aldığı radyonun uzun dalgalı olması nedeniyle el konulması, bunun üzerine başvurucunun, radyonun uzun dalgasının iptal edilerek kendisine iade edilmesi talebiyle ...

Devamını Oku

İdare Mahkemesince verilen kararın onanmasına dair

yüksek-mahkeme-kararları

Danıştay 2. Daire Başkanlığı 2016/12956 E. 2017/7768 K. Mahkeme: İdare Mahkemesi KONU: İdare Mahkemesince verilen kararın onanmasına dair Danıştay 5. Dairesinin kararının; davalı idare tarafından, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istemi.ÖZET: İzmir ili, ...

Devamını Oku

Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi 2015/11077 E. 2017/1478 K. K. Tarihi: 22.03.2017 Mahkeme: Asliye Ceza Mahkemesi Konu: Başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması, suçun niteliğinin değişmesi, suçta tekerrür, adli emanet.ÖZET: 148 promil alkollü olduğu halde araç kullanırken yakalanan sanığın, kendisini mağdurun kimlik bilgileri ile görevlilere tanıtarak hakkında trafik suç tutanağı düzenlenmesine neden olmaktan ibaret eylemi, 5237 Sayılı TCK'nun 179/3. maddesinde düzenlenen suçu oluşturduğundan; sanığın bu suçtan hakkında soruşturma yapılmasını engellemek amacıyla mağdurun kimlik bilgilerini beyan etmesinin 267. maddede düzenlenen suçu oluşturduğu gözetilmeden karar verilmesi.KARAR: Dava, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçuna ilişkindir. 148 promil alkollü olduğu halde araç kullanırken yakalanan sanığın, kendisini...

Devamını Oku

Site yönetiminin aidat borçları ve işlemiş faizleri

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 20. Hukuk Dairesi 2017/2379 E. 2017/9429 K. K. Tarihi: 14.11.2017 Mahkeme : Sulh Hukuk Mahkemesi Konu : Site yönetiminin aidat borçları ve işlemiş faizleri olmak üzere davalı aleyhine başlattığı icra takibinin, davalının itirazı sonucunda durduğunu belirterek itirazın iptali ile takibin devamına karar verilmesini talep ve dava etmesi.ÖZET: Mahkemece KMK'nın 20. maddesi ve yönetim planı gereğince kat malikinin ortak yerlerin bakımı, temizliği, korunması gibi ortak giderlerden arsa payı oranında sorumlu olmasına rağmen davalının bilirkişice tespit edilen ortak alanların güvenlik ve bakımı için harcanan giderlerden dolayı yapılan bakım ve işletmesine ait ortak gider borcunu ödemediğinin anlaşılması nedeniyle davalının itirazının haksız olduğuna kanaat getirilmekle açılan davanın...

Devamını Oku

İdare Mahkemesi’nin kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek

yüksek-mahkeme-kararları

Danıştay 15. Daire Başkanlığı 2016/8968 E. 2017/4332 K. K. Tarihi: 12.9.2017 Mahkeme: İdare Mahkemesi KONU: İdare Mahkemesi'nin kararının hukuka uygun olmadığı ileri sürülerek temyizen incelenerek bozulması istemi.ÖZET: Davalı idarenin, yolcu taşımacılığı yetki belgesi almak için ibrazı zorunlu belgeler arasında sayılan ''Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası'' ile ''Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası'' poliçeleri olmadan yetki belgesinin verilmesi ve denetim görevini yerine getirmemesi nedeniyle kusurlu olduğu gerekçesiyle, bedeni zarar gören hak sahiplerine davacı tarafından ödenen 284.578,00-TL tazminatın idareye başvuru tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idare tarafından davacıya ödenmesine karar verilmesi.KARAR: Karar veren Danıştay Onbeşinci Dairesi'nce; tetkik hakiminin açıklamaları dinlenip dosyadaki...

Devamını Oku

Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31. maddesinin

yüksek-mahkeme-kararları

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başvuru Numarası:2015/72 Karar Tarihi: 26.5.2016 Konu: Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 31. maddesinin (8) numaralı fıkrasında yer alan“…veya yetkilendirilmiş veteriner hekim…” ibaresinin, Anayasa’nın 2. ve 128. maddelerine aykırılığı.ÖZET: Kesimhanelerde, kesim öncesi ve sonrası muayeneler ile et parçalama işlemi yapılan yerlerde muayeneleri ve diğer resmî kontrolleri yapmanın, genel idare esaslarına göre yürütülmesi gereken asli ve sürekli kamu hizmeti olduğu olduğundan, 5996 sayılı Kanun’un 31’inci maddesinin 8. fıkrasında yer alan muayeneleri ve diğer resmî kontrolleri yapmak üzere, “yetkilendirilmiş veteriner hekim” görevlendirileceğine ilişkin düzenlemenin Anayasa’nın 128. maddesine de aykırı olması.KARAR: 11.6.2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı,...

Devamını Oku

Hakaret suçundan şüpheli hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 18. Hukuk Dairesi 2017/2036 E. 2017/9994 K. K. Tarihi: 2.10.2017 Mahkeme: Sulh Ceza Hakimliği Konu: Hakaret suçundan şüpheli hakkında verilen kovuşturmaya yer olmadığına dair karara yönelik itirazın kabulü ile kararın kaldırılmasına ilişkin kararın, Adalet Bakanlığı tarafından kanun yararına bozulması talebi.ÖZET: Şüphelinin, Twitter isimli sosyal paylaşım sitesindeki hesabı üzerinden şikayetçiye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu iddia edilen somut olayda, müştekinin yurt dışında yaşadığının bilinmesi ve şikayete konu hakaret suçunda eylemin müştekinin bulunduğu yerde işlenmiş kabul edileceğinin anlaşılması karşısında, şüpheliye isnad edilen suçun Türk vatandaşı tarafından yabancı bir ülkede Türk vatandaşı aleyhine işlenen suç niteliğinde olduğunda 5237 sayılı Kanun’un yer bakımından uygulanması.KARAR: Hakaret suçundan şüpheli...

Devamını Oku

Bankadan kullandığı konut kredisine bağlı olarak hayat sigortası yaptıran murisin vefatı

yüksek-mahkeme-kararları

Yargıtay 13. Hukuk Dairesi 2015/34341 E. 2017/12596 K. K. Tarihi: 18.12.2017 Mahkeme : Tüketici Mahkemesi Konu : Bankadan kullandığı konut kredisine bağlı olarak hayat sigortası yaptıran murisin vefatı üzerine krediden bakiye kalan kısmın hayat sigortasından karşılanması temini istemi.ÖZET: Davacılar, miras bırakanları...

Devamını Oku

Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi

yüksek-mahkeme-kararları

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başvuru Numarası:2017/89 Karar Tarihi: 18.01.2018 Konu: Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’a eklenen 7/B maddesinin dördüncü cümlesinin Anayasa’ya aykırılığı ileri sürülerek iptaline karar verilmesi talebi.ÖZET: Bedeli ödenmek suretiyle satılan ve kooperatif adına tapuya tescil edilen Hazine'ye ait taşınmazların yapılacak imar uygulaması sonucunda kamu hizmet alanlarına ayrılması hâlinde bedelsiz olarak Hazine adına tescil edilmesinin mülkiyet hakkına aykırı olduğu ve kişilerin bedelini ödeyerek aldıkları taşınmazların bedel ödenmeksizin idare tarafından geri alınmasının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) tarafından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) ek 1 No.lu Protokolü’nün 1. maddesi ile korunan mülkiyetin kullanımı hakkının...

Devamını Oku