89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi

Birinci -Haciz -İhbarnamesi- Örneği

89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi  ile dosya borçlusunun üçüncü şahıslarda bulunan hak ve alacaklarının haczinde uygulamak üzere kullanabilirsiniz. birinci haciz ihbarnamesi ile borca yeter tutardaki borçlunun alacağını tespit ettiğiniz kurum ve kuruluşlara bu ihbarnameyi icra müdürlüğünden talep ederek yollayabilirsiniz. Birinci haciz ihbarnamesini tebliğ alan üçüncü şahsın 7 günlük itiraz veya cevap süresi bulunmaktadır. Yasal süresi içinde itiraz yada cevap verilmeyen 89/1 birinci haciz ihbarnamesinin devamında ikinci haciz ihbarnamesi gönderilir. Haciz müzekkeresini gönderebilmeniz için gerekli olan 89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi Talebi ni aşağıda bulabilirsiniz.


Haciz İhbarnamesi Nasıl Gönderilir

Birinci haciz ihbarnamesi icra dosyasının kesinleşmesinin ardından borçlunun alacağı olduğu kişiler, şirketler, kurumlar ve mevduatının olduğu bankalara gönderilir. Haciz ihbarnamesini göndermek için, icra dosyanıza gönderilecek olan üçüncü şahsı ve adresini içeren talep açmanız ve icra müdür yardımcısından imza almanız yeterlidir.


Haciz İhbarnamesi Kimlere Gönderilir

Birinci haciz ihbarnamesi dosya borçlusunun alacağı olduğu kişiler, bankalar, şirketler ve devlet kurumlarına gönderilebilir. Dosya borçlusunun alacağının olduğu tespit edilen her yere haciz ihbarnamesi gönderilebilir.


Haciz İhbarnamesi Geldi Ne Yapmalıyım

Tarafınıza birinci haciz ihbarnamesi geldi ise sizin borcunuzun olduğu kişinin başka bir kişi yada kuruma borcu olduğu ve bu kişinin sizde olan alacağının borca yeter tutarının sizden talep edildiği anlamına gelir. 89/1 Haciz ihbarnamesi nde ismi geçen şirketin yada şahsın sizle alacak borç ilişkisi olsun olmasın, size tanınan 7 günlük cevap süresinde olumlu yada olumsuz olarak ilgili icra müdürlüğüne cevap vermeniz gerekmektedir.


Haciz İhbarnamesine İtiraz Süresi

Birinci haciz ihbarnamesine itiraz süresi 7 gün olup bu süre içinde itiraz edilmelidir.


Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Nereye Yapılır

Haciz ihbarnamelerinin itiraz yeri icra müdürlüğüdür. İhbarname size hangi icra müdürlüğünden gönderildiyse aynı icra müdürlüğüne itirazda bulunmanız gerekir. Ancak farklı şehir yada ilçede bulunmanız durumunda olduğunuz bölgedeki nöbetçi icra müdürlüğü aracılığı ile muhabere yaptırarak ilgili icra dairesine birinci haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi ni yollayabilirsiniz.


 Birinci Haciz İhbarnamesi Talebi

             T.C.
İSTANBUL
…İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA :

….

Alacaklı veya Vekili Geldi;

Dosya borçlusunun ……………….. hak ve alacaklarının haczi için ………. Bankası Genel Müdürlüğü’ne (……………… adresine) İİK.89/1 maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi yollanmasını talep ederim . 15/05/2018

Alacaklı veya Vekili

İmza


 Birinci Haciz İhbarnamesi Örneği

T.C.Örnek No:20
İSTANBUL ANADOLU 
 . İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 
Dosya No: 2020/……Es 
                                                  BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ

 

1- Üçüncü şahsın adı, soyadı ve adresi:…………………………..

Adres

2-Alacaklının ve varsa vekilinin adı,

soyadı ve adresi:

……………………………

Adres

3-Borçlunun ve varsa vekilinin adı,

soyadı ve adresi:

……………………. (TCKN: …………………..)

Adres

4-Haczin neye ilişkin olduğu ve haczin

hangi miktar için yapıldığı:

BORÇLUNUN NEZDİNİZDE BULUNAN DOĞMUŞ VE DOĞACAK HAK VE ALACAKLARININ [METIN-19] HACZİ
5-Alacak tutarı ile faiz ve giderler :5.431,29-TL (Faiz, Masraf ve Vekalet Ücreti hariç)

Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki 5.431,29 Türk Lirası alacağı (malı) üzerine …/…/2020 tarihi itibariyle haciz konulmuştur. Alacak tahsil edilinceye kadar bundan böyle borcu yalnız icra dairesine ait banka hesabına yatırmanız gerektiği; borçluya yapılan ödemenin geçerli olmayacağı; hacizli malı ancak icra dairesine teslim etmeniz ve borçluya vermemeniz, aksi halde alacağı (malın bedelini) icra dairesine ödemek zorunda kalacağınız; borcunuz olmadığı veya haciz edilen malın elinizde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borcun ödenmiş olduğu; malın istihlak edilmiş, kusurunuz olmaksızın telef olduğu, malın borçluya ait olmadığı veya malın kendinize rehnedilmiş olduğu veya alacağın borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada iseniz işbu haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren   (7) gün içinde yazılı veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz; aksi halde borcun zimmetinizde ve malın elinizde sayılacağı; borcu icra dairesine ödemek, malı icra dairesine teslim etmek zorunda kalacağınız ihtar olunur. İlgili 89 uncu maddenin 2, 3, 4 ve 5 inci fıkraları metni bu ihbarın arkasında yazılıdır.

(İİK m.89)

Not: Cevap için 6.50 TL pul eklidir.

…./…./………..

İcra Müdürü                                                                                                                                           Mühür ve imza

 

İlgili 89 uncu maddenin 2, 3, 4 ve 5 inci fıkraları metni bu ihbarın arkasında yazılıdır. [METIN-20]* Madde 89/2, 3, 4, 5- Üçüncü şahıs; borcu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlâk edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehnedilmiş olduğu veya alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise, keyfiyeti, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse, mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve kendisine gönderilen haciz ihbarnamesine süresinde itiraz etmediği, bu nedenle de malın yedinde veya borcun zimmetinde sayıldığı ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ikinci ihbarnamede ayrıca, üçüncü şahsın ihbarnamenin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde ikinci fıkrada belirtilen sebeplerle itirazda bulunması, itirazda bulunmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. İkinci ihbarnameye süresi içinde itiraz etmeyen ve zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemeyen veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmeyen üçüncü şahsa onbeş gün içinde parayı icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı teslim etmesi yahut bu süre içinde menfi tespit davası açması, aksi takdirde zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslime zorlanacağı bildirilir. Bu bildirimi alan üçüncü şahıs, icra takibinin yapıldığı veya yerleşim yerinin bulunduğu yer mahkemesinde süresi içinde menfi tespit davası açtığına dair belgeyi bildirimin yapıldığı tarihten itibaren yirmi gün içinde ilgili icra dairesine teslim ettiği takdirde, hakkında yürütülen cebri icra işlemleri menfi tespit davası sonunda verilen kararın kesinleşmesine kadar durur. Bu süre içinde 106 ncı maddede belirtilen süreler işlemez. Bu davada üçüncü şahıs, takip borçlusuna borçlu olmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs açtığı bu davayı kaybederse, mahkemece, dava konusu şeyin yüzde yirmisinden aşağı olmamak üzere bir tazminata mahkûm edilir. Bu fıkraya göre açılacak menfi tespit davaları maktu harca tabidir. Üçüncü şahıs, haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse, alacaklı, üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini icra mahkemesinde ispat ederek üçüncü şahsın 338 inci maddenin 1 inci fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir. İcra mahkemesi, tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.

Üçüncü şahıs, kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65 inci madde hükmü uygulanır. Her hâlde üçüncü şahıs, borçlu ile kötü niyetli alacaklıya karşı dava açarak ödemek zorunda kaldığı paranın veya teslim ettiği malın iadesini isteyebilir.

İSTANBUL ANADOLU …. İCRA MÜDÜRLÜĞÜ Banka Bilgileri :

Bloga e-posta ile abone ol

Bu bloga abone olmak ve e-posta ile bildirimler almak için e-posta adresinizi girin.

Diğer 592 aboneye katılın

İlk yorum yapan olun

Yorum, Görüş ve Önerileriniz Tüm Okuyucular ve Bizim İçin Çok Önemli !