89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi

89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi  ile dosya borçlusunun üçüncü şahıslarda bulunan hak ve alacaklarının haczinde uygulamak üzere kullanabilirsiniz. birinci haciz ihbarnamesi ile borca yeter tutardaki borçlunun alacağını tespit ettiğiniz kurum ve kuruluşlara bu ihbarnameyi icra müdürlüğünden talep ederek yollayabilirsiniz. Birinci haciz ihbarnamesini tebliğ alan üçüncü şahsın 7 günlük itiraz veya cevap süresi bulunmaktadır. Yasal süresi içinde itiraz yada cevap verilmeyen 89/1 birinci haciz ihbarnamesinin devamında ikinci haciz ihbarnamesi gönderilir. Haciz müzekkeresini gönderebilmeniz için gerekli olan 89/1 Birinci Haciz İhbarnamesi Talebi ni aşağıda bulabilirsiniz.


Haciz İhbarnamesi Nasıl Gönderilir

Birinci haciz ihbarnamesi icra dosyasının kesinleşmesinin ardından borçlunun alacağı olduğu kişiler, şirketler, kurumlar ve mevduatının olduğu bankalara gönderilir. Haciz ihbarnamesini göndermek için, icra dosyanıza gönderilecek olan üçüncü şahsı ve adresini içeren talep açmanız ve icra müdür yardımcısından imza almanız yeterlidir.


Haciz İhbarnamesi Kimlere Gönderilir

Birinci haciz ihbarnamesi dosya borçlusunun alacağı olduğu kişiler, bankalar, şirketler ve devlet kurumlarına gönderilebilir. Dosya borçlusunun alacağının olduğu tespit edilen her yere haciz ihbarnamesi gönderilebilir.


Haciz İhbarnamesi Geldi Ne Yapmalıyım

Tarafınıza birinci haciz ihbarnamesi geldi ise sizin borcunuzun olduğu kişinin başka bir kişi yada kuruma borcu olduğu ve bu kişinin sizde olan alacağının borca yeter tutarının sizden talep edildiği anlamına gelir. 89/1 Haciz ihbarnamesi nde ismi geçen şirketin yada şahsın sizle alacak borç ilişkisi olsun olmasın, size tanınan 7 günlük cevap süresinde olumlu yada olumsuz olarak ilgili icra müdürlüğüne cevap vermeniz gerekmektedir.


Haciz İhbarnamesine İtiraz Süresi

Birinci haciz ihbarnamesine itiraz süresi 7 gün olup bu süre içinde itiraz edilmelidir.


Birinci Haciz İhbarnamesine İtiraz Nereye Yapılır

Haciz ihbarnamelerinin itiraz yeri icra müdürlüğüdür. İhbarname size hangi icra müdürlüğünden gönderildiyse aynı icra müdürlüğüne itirazda bulunmanız gerekir. Ancak farklı şehir yada ilçede bulunmanız durumunda olduğunuz bölgedeki nöbetçi icra müdürlüğü aracılığı ile muhabere yaptırarak ilgili icra dairesine birinci haciz ihbarnamesine itiraz dilekçesi ni yollayabilirsiniz.


 

 

 Birinci Haciz İhbarnamesi Talebi

             T.C.
İSTANBUL
…İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA :

….

Alacaklı veya Vekili Geldi;

Dosya borçlusunun ……………….. hak ve alacaklarının haczi için ………. Bankası Genel Müdürlüğü’ne (……………… adresine) İİK.89/1 maddesi uyarınca haciz ihbarnamesi yollanmasını talep ederim . 15/05/2018

Alacaklı veya Vekili

İmza


 Birinci Haciz İhbarnamesi Örneği

Örnek:20

               T.C.
İSTANBUL
…İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA :

HACZİN ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TEBLİĞİ KAĞIDI
(BİRİNCİ HACİZ İHBARNAMESİ)

1-3.ŞAHIS :
ADRESİ :

2-Alacaklının :
adı,soyadı ve adresi :

3-Borçlu :

4-Haczin neye taallük ettiği ve ne miktar haciz edildiği :

BORÇLU(LARIN)NEZDİNİZDE DOĞMUŞ OLAN HERTÜRLÜ HESAP HAK VE ALACAKLARININ BORÇ KADARININ HACZİNE,ALACAĞININ ÜZERİNE HACİZ KONULMASI HALİNDE PARALARIN DOSYAMIZA GÖNDERİLMEK ÜZERE VAKIFLAR BANKASI BEYAZIT ŞB.MD.NÜN ………………………… NOLU HESABIMIZA AKTARILMASININ İSTENİLMESİNE KARAR VERİLMİŞTİR.

5-Alacağın Tutarı : …………..YTL Masrafsız
Yukarıda adı yazılı borçlunun sizdeki yukarıda yazılı olan miktar alacağı (malı)üzerine haciz konulmuştur. Alacak tahsil edilinceye kadar bundan böyle borcu yalnız icra dairesine, ödemeniz borçluya yapılan ödemenin muteber olmayacağı,mahcuz malı ancak icra dairesine teslim etmeniz ve borçluya vermemeniz aksi halde alacağı(malı) icra dairesine ödemek zorunda kalacağınız, borcunuz olmadığı veya haciz edilen malın yedinizde bulunmadığı veya kendinize rehin edilmiş bulunduğu veya borçlunun emretmiş olduğu yere verildiği gibi bir iddiada iseniz işbu haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde yazılı veya sözlü olarak icra dairesine bildirmeniz aksi halde borcun zimmetinizde ve malın yedinizde sayılacağı,borcu dairesine ödemek malı icra dairesine teslim etmek zorunda kalacağınız ihtar olunur.*15.Mayıs.2019

ÖNEMLİ UYARI VE İHTAR::
.(*) ilgili 89.madde metni bu ihbarı
Madde 89¬-(6/31965)Hamiline ait olmayan veya cirosu kabil bir senede müstenit bulunmayan alacak veya sair bir talep hakkı veya borçlunun üçüncü şahıs elindeki menkul bir malı haczedilirse İcra müdürü,borçlu olan hakiki veya hükmi şahsa bundan böyle borcunu ancak icra dairesine ödeyebileceğini ve takip borçlusuna yapılan ödemenin muteber olmadığı veya malı elinde bulunduran üçüncü şahsa,bundan böyle menkul malı ancak icra dairesine teslim edebileceğini,malı takip borçlusuna vermemesi,aksi takdirde malın bedelini icra dairesine ödemek zorunda kalacağını bildirir.(haciz İhbarnamesi). Bu haciz ihbarnamesinde,ayrıca 2,3,4.fıkra hükümleri de üçüncü şahsa bildirilir.
Üçüncü şahıs,borçlu olmadığı veya malın yedinde bulunmadığı veya haciz ihbarnamesinin tebliğinden önce borç ödenmiş veya mal istihlak edilmiş veya kusuru olmaksızın telef olmuş veya malın borçluya ait olmadığı veya malın kendisine rehin edilmiş olduğu alacak borçluya veya emrettiği yere verilmiş olduğu gibi bir iddiada ise,keyfiyet,haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra dairesine yazılı veya sözlü olarak bildirmeye mecburdur.

Üçüncü Şahıs,haciz ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde itiraz etmezse,mal yedinde veya borç zimmetinde sayılır ve bu durum üçüncü şahsa ikinci bir ihbarname ile bildirilir. Bu ihbarnamede ayrıca,üçüncü şahsın ihbarnamesinin kendisine tebliğinden itibaren yedi gün içinde icra takibinin yapıldığı yer mahkemesinde takip alacaklısı aleyhine bir menfi tespit davası açabileceği açmadığı takdirde zimmetinde sayılan borcu icra dairesine ödemesi veya yedinde sayılan malı icra dairesine teslim etmesi istenir. Üçüncü şahıs,müddeti İçinde menfi tespit davası açarsa,dava açtığını tevsik eden evrakı aynı müddeti içinde icra dairesine ibraz etmeğe mecburdur. Bu halde,üçüncü şahıs dava neticesine kadar zimmetinde sayılan borcu ödemeye veya yedinde sayılan malı teslim etmeye zorlanamaz. Bu davada,üçüncü şahıs takip borçlusuna borçlu bulunmadığını veya malın takip borçlusuna ait olmadığını ispat etmeye mecburdur. Üçüncü şahıs,açtığı menfi tespit davasını kaybederse mahkemece dava konusu şeyin yüzde kırkından aşağı olmamak üzere bir tazminat ile de mahkum edilir.
Üçüncü şahıs,haciz ihbarnamesine müddeti içinde itiraz ederse,alacaklı,üçüncü şahsın verdiği cevabın aksini tetkik mercii de ispat ederek üçüncü şahısın 338 md.1.fıkrası hükmüne göre cezalandırılmasını ve ayrıca tazminata mahkum edilmesini isteyebilir.Tetkik merci tazminat hakkındaki davayı genel hükümlere göre halleder.
Üçüncü şahıs,kusuru olmaksızın bir mani sebebiyle müddeti içinde haciz ihbarnamesine itiraz etmediği takdirde 65.md.hükmü uygulanır.Her halde üçüncü şahsı genel hükümlere göre borçlu ya karşı müracaat ve tazminat ve tazminat hakkı saklıdır.

Malın teslimi mümkün olmazsa,alacklı tetkik merciine müracaatla değerini üçüncü şahsa ödetmek hakkı haizdir.
Haciz ihbarnamesi,bir hükmü sahsın veya müessesenin merkez ve şubelerinden hangisine tebliğ edilmiş,ise beyanda bulunan mükellefiyeti ihbarnameyi tebellüğ eden merkez veya şubeye aittir.
Üçüncü şahsın beyanı hiçbir harç ve resme tabi değildir.
Bu madde hükme memuriyeti hesabiyle hakikate muhalif beyanda bulunan memurlar hakkında da uygulanır.

Yönetmelik Örnek N0:20


 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir