Asliye Ceza Mahkemesi tarafından arşiv kaydının silinmesine karar verilmiş ise de, adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesi işleminin münhasıran Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünce yapılması gerektiği gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesi /Yargıtay 4. Ceza Dairesi

Yargıtay 4. Ceza Dairesi 2015/25239 E. 2016/2451 K. K. Tarihi: 15.02.2016 Mahkeme: Asliye Ceza Mahkemesi Konu: Asliye Ceza Mahkemesi tarafından

Devam

Davacının çalışma ilişkisinin sona ermesinden sonra aynı işkolunda işverenle rekabet halinde olan bir başka işyerinde çalışmaya başlaması nedeni ile istenen tazminat alacağı konusunda davaya bakmakla görevli mahkeme / Yargıtay 22. Hukuk Dairesi

Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2017/41731 E. 2017/28540 K. K. Tarihi: 13.12.2017 Mahkeme: İş Mahkemesi Konu : Davacının çalışma ilişkisinin sona

Devam

Kanalizasyon sularının arıtım yapılmaksızın akarsuya dökülmesi / Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Başvuru No:2014/4686 Karar Tarihi: 01.02.2018 Mahkeme: İdare Mahkemesi Konu: Kanalizasyon sularının arıtım yapılmaksızın akarsuya dökülmesi nedeniyle

Devam